PK软打包 v0.0.2

PK软打包

版本:v0.0.2

下载安装

软件介绍

PK软打包是一款基于WinRAR的免费的软件打包(安装制做)工具,具有操作简单、绿色免费的优点。

PK软打包使用说明:
1.软件的打包由WinRAR来完成(也就是自解压格式)
2.软件的卸载由PK软件卸载器来完成
  [PK软件卸载器设置参数简介]
    [标题开始]
    卸载程序的标题
    [标题结束]
    [文本开始]
    卸载程序的文本栏的数据
    [文本结束]
    [删除开始]
    卸载程序要删除的文件
    [删除结束]
    [命令开始]
    卸载完成后要执行的DOS命令
    [命令结束]
    PS:删除桌面图标及开始菜单项要由DOS来完成
本软件免费、绿色、简易,希望大家支持!

相关推荐

查看更多>

软件资讯

查看更多>

相关专题

查看更多>